Special section on cryptography and information security

Tetsuya Izu, Tetsu Iwata, Shiho Moriai, Tomoyuki Asano, Toshinobu Kaneko, Kwangjo Kim, Noboru Kunihiro, Hidenori Kuwakado, Hiroki Koga, Kazukuni Kobara, Ryuichi Sakai, Kouichi Sakurai, Takashi Satoh, Akira Shiozaki, Hideo Shimizu, Mitsuru Tada, Tsuyoshi Takagi, Keisuke Tanaka, Toshiaki Tanaka, Yukiyasu TsunooHiroshi Doi, Eiichiro Fujisaki, Soichi Furuya, Mitsuru Matsui, Tsutomu Matsumoto, Natsume Matsuzaki, Masahiro Mambo, Atsuko Miyaji, Yuko Murayama, Maki Yoshida, Hajime Watanabe, Akira Hayashi

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1
Number of pages1
JournalIEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
VolumeE88-A
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2005
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Signal Processing
  • Computer Graphics and Computer-Aided Design
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Applied Mathematics

Cite this