Special section on cryptography and information security

Masakatu Morii, Shiho Moriai, Goichiro Hanaoka, Toru Akishita, Tetsuya Izu, Tetsu Iwata, Koji Okada, Toshinobu Kaneko, Hiroaki Kikuchi, Kwangjo Kim, Shinsaku Kiyomoto, Noboru Kunthiro, Hiroki Koga, Kazukuni Kobara, Ryuichi Sakai, Kouichi Sakurai, Kazue Sako, Takashi Satoh, Akira Shiozaki, Hiroki ShizuyaTsuyoshi Takagi, Mitsuru Tada, Keisuke Tanaka, Hiroshi Doi, Toru Nakanishi, Shoichi Hirose, Eiichiro Fujisaki, Soichi Furuya, Mitsuru Matsui, Natsume Matsuzaki, Tsutomu Matsumoto, Atsuko Miyaji, Maid Yoshida

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1
Number of pages1
JournalIEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
VolumeE90-A
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2007

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Signal Processing
  • Computer Graphics and Computer-Aided Design
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Applied Mathematics

Cite this