Preface

Nanqi Ren, Jianguo Wu, Bo Jin, Shuqing An, Shahrum Abdullah, Jinglong Bu, Brokmeier Heinz-Gunter, Wenbin Cai, Zhenqian Chen, Lam Kin Che, Haozhong Cheng, Shupei Cheng, Carlos Caceres, Ming Dong, Renjie Dong, Boxue Du, Huiwang Gao, Aijie Wang, Jingtao Han, Minsheng HuangGeorge A. O'Doherty, Jinping Jia, Tetsuro Majima, Zhongyang Luo, Yunfeng Lu, Jummy C. Yu, Zhengyi Jiang, Yongguang Li, Boqiang Lin, Yongdi Liu, Lianguang Liu, Lubo Liu, Xiaoming Jia, Jianmin Chen, Xuesong Jin, Yongfa Zhu, Yiming Xu, He Xu, Yun Hae Kim, Sagar Kamarthi, Shaojian Ma, Christian Kloc, Sihai Jiao, Yungang Li, Shanqing Li, Xiaodong Li, Yongchen Lin, Xianghua Liu, Zifeng Ma, Nabukazu Nakagoshi, Shigang Sun, Wenlei Sun, Zhonghua Tang, Kaiming Wu, Jun Wang, Fushuan Wen, Qiang Wang, Jaing Wu, Yongyao Xia, Gang Xu, Yongping Yang, Fenglin Yang, Jie Yang, Shaohui Yin, Takushi Yokoyama, Bo Zhang, Hong Zhang, Guohua Zhao, Feng Zhao, Chuxin Zhou, Jianmin Zeng, Qi Zhou, Huisheng Zhuang, Ji Zhao, Zhibin Jia, Lixin Wang, Linyan Zhou

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)3
Number of pages1
JournalAdvanced Materials Research
Volume524-527
Publication statusPublished - 2012
Event1st International Conference on Energy and Environmental Protection, ICEEP 2012 - Hohhot, China
Duration: Jun 23 2012Jun 24 2012

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Engineering(all)

Cite this