Message from CyberSciTech 2019 general chairs, general executive chairs and program chairs

Bernady O. Apduhan, Kouichi Sakurai, Kevin I.Kai Wang, Fuhua Oscar Lin, Keiichi Iwamura, Henry Leung, Kim Kwang Raymond Choo, Kenichi Kourai, Katina Kralevska, Toshihiro Yamauchi, Yuji Suga, Celimuge Wu, Weimin Li, Ali Akber Dewan, Klimis Ntalianis, Xiaokang Zhou

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Cite this