IMIS 2008 message from the workshop organizers MUE 2008

Seong Moo Yoo, Bonam Kim, Hui Huang Hsu, Ilsun You, Jong Hyuk Park, Minyi Guo, Ching Hsien Hsu, David Simplot-Ryl, Edwin H.M. Sha, Hai Jin, Javier Lopez, Shu Ching Chen, Tatsuya Yamazaki, Junmo Yang, Wen Tzeng Huang, Akiyo Nadamoto, Chengcui Zhang, Ching Sheng Wang, Chunming Rong, Frode Eika SandnesGeyong Min, Howard Leung, Hyobeom Ahn, Hyunju Kim, Indrakshi Ray, Isabelle Simplot-Ryl, Ismail Khalil Ibrahim, Javier García-Villalba, Jemal H. Abawajy, Jinhua Guo, Jon Youn, Kouichi Sakurai, Kuei Ping Shih, Lawrence Y. Deng, Mei Ling Shyu, Mohammad Al-Shurman, Oh Heum Kwon, Pedro M. Ruiz, Pilar Herrero, Q. Shi, Qun Jin, Seungjin Park, Sang Hyuk Son, Whai En Chen, Witold Pedrycz, Xiaofeng Chen, Yin Fu Huang

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Article number4505681
Pages (from-to)xxii-xxiii
JournalProceedings - 2008 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, MUE 2008
DOIs
Publication statusPublished - 2008
Event2008 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, MUE 2008 - Busan, Korea, Republic of
Duration: Apr 24 2008Apr 26 2008

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Computer Graphics and Computer-Aided Design
  • Computer Science Applications
  • Software

Cite this