Angiomyolipomas of the Mediastinum and the Lung

Koichiro Morita, Yoshitaka Shida, Kenji Shinozaki, Satoru Uehara, Takashi Seto, Kenji Sugio, Yukito Ichinose, Kenichi Nishiyama, Yoshio Matsuo, Masamitsu Hatakenaka, Hiroshi Honda

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    11 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Angiomyolipomas of the Mediastinum and the Lung'. Together they form a unique fingerprint.