A dose range study on cefoselis in bacterial pneumonia

Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Niro Okimoto, Osamu Moriya, Hitoshi Nakano, Kenjiro Kikuchi, Akira Saito, Ichiro Nakayama, Masumi Tomizawa, Kazuki Konishi, Kazuo Obara, Masashi Tamura, Akira Watanabe, Hiroshi Takahashi, Shigeo Takizawa, Mikae Nakamura, Kohya Shiba, Osamu Sakai, Kazuhisa Okada, Hiroichi TanimotoTetsuo Okamura, Kaoru Shimada, Yasuyuki Sano, Norihisa Akiyama, Yasuko Tanaka, Takashi Inamatsu, Hiroyuki Kobayashi, Susumu Sakayori, Hiroshi Miura, Jingoro Shimada, Seiji Hori, Fumio Matsumoto, Takeo Imai, Kouji Yoshikawa, Shigeki Odagiri, Yoshihiro Hirai, Norio Kikuchi, Yasutoshi Suzuki, Osamu Sekine, Nobuki Aoki, Toshihiko Takeuchi, Yasuo Yamada, Atsushi Nakamura, Toshinobu Yamamoto, Hidekazu Hanaki, Makoto Kawakami, Shinji Takeyama, Ikuji Usami, Hidekazu Kuroki, Fumio Miki, Nobuhiro Narita, Keiichi Mikasa, Masayoshi Sawaki, Toshiharu Matsushima, Makoto Kimura, Takao Sasaki, Yuji Sugimoto, Ikuo Matsumoto, Jiro Takahara, Jiro Fujita, Masaru Kamei, Yoshiro Sawae, Kaoru Okada, Nobuyuki Shimono, Hiroyasu Misumi, Katsuhiko Eguchi, Kotaro Oizumi, Yoichiro Ichikawa, Naoto Tokunaga, Hozumi Yamada, Osamu Kato, Yosuke Aoki, Kaimei Nakahara, Kohei Hara, Shigeru Kohno, Hironobu Koga, Mitsuo Kaku, Kazunori Tomono, Sadahiro Asai, Naofumi Suyama, Jun Araki, Hideo Mashimoto, Rokushi Oka, Hidenori Sugiyama, Koichi Watanabe, Keizo Matsumoto, Hiroshi Watanabe, Akemi Ohmori, Moritoshi Akiyama, Yoshiaki Utsunomiya, Kazunori Oishi, Tsuyoshi Nagatake, Hirofumi Tanaka, Hidehiko Hirose, Masakazu Takasugi, Atsushi Saito, Jun Inatome, Hiroshi Fukuhara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)438-449
Number of pages12
JournalJapanese Journal of Chemotherapy
Volume44
Issue number6
Publication statusPublished - 1996
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Pharmacology
  • Pharmacology (medical)

Cite this